Ansökningsformulär för Konstrundan 2019
Hakemuslomake Konstrundan 2019-tapahtumaan

Kontaktuppgifter | Yhteystiedot

Dessa uppgifter ses endast av arrangören. Alla fält med gul text är obligatoriska.
Seuraavat tiedot näkyy ainoastaan järjestäjälle. Kaikki kentät keltaisella tekstillä ovat pakollisia.
Kontrollera att e-posten stämmer. Den går inte att ändra eller byta senare.
Tarkista, että sähköpostiosoite on oikein kirjoitettu. Sitä ei voi muuttaa tai vaihtaa myöhemmin.

Uppgifter för hemsidan och tidningen | Tiedot kotisivuja ja lehteä varten

De uppgifter som fylls i här utgör grunden för profilsidan på hemsidan och presentationen i Konstrundan-tidningen. Om möjligt, ber vi er att fylla i formuläret på båda språken.

Seuraavat tiedot näkyvät taiteilijan omalla sivulla, sekä Konstrundan lehdessä. Voit itse muokata tietojasi jälkeenpäin. Jos mahdollista, täytä lomakkeen molemmilla kotimaisilla kielillä.

Namn på besökspunkt | Käyntikohteen nimi


Om din ateljé har ett namn eller om du är med i en grupp, skriv det namnet efter ditt eget namn (ex. Förnamn Efternamn, ateljé/grupp).

Jos ateljeellasi on nimi tai olet jäsenenä taiteilija ryhmässä, kirjoita sen nimi oman nimesi jälkeen (esim. Etunimi Sukunimi, ateljee/ryhmä).

Klicka i vilken region din besökspunkt finns i.

Valitse käyntikohteen sijainti näistä vaihtoehdoista.

Besökspunkt och program | Käyntikohde ja ohjelma


Kontrollera att din punkt på kartan stämmer! Du kan flytta markören på kartan till rätt plats om den inte stämmer.

Tarkista pisteesi sijainti kartalla! Voit siirtää kartassa oleva kohdistin jos se osoittaa väärään paikkaan.


Fyll i vid behov. Kom ihåg att området kan vara obekant för besökaren.

Täytä tarvittaessa. Muista, että kävijöille seutu voi olla vieras.
Presentera dig själv i jag-form. Texten kommer att vara besökarnas första kontakt med dig. Om ni är en grupp behöver presentationen inte vara i jag-form, men nämn alla medlemmar vid namn.
Esittele itseäsi minä-muodossa. Teksti tulee olemaan vierailioiden ensimmäinen kontakti sinuun. Esittely ei tarvitse olla minä-muodossa jos olette ryhmä, mutta mainitkaa kaikki ryhmän jäsenet nimellä.
Berätta här om du/ni arrangerar en workshop, demonstrerar en konstart, arrangerar utställning eller övrigt program under Konstrundan-helgen.
Kerro tässä, jos järjestätte työpajan, esittelette tekniikkanne, järjestätte näyttelyn tai muuta ohjelmaa Konstrundanin aikana.

Kryssa i vilken eller vilka konstarter du representerar.

Valitse edustamasi taiteenlaji tai -lajit.

Ladda upp ditt CV | Lataa ansioluettelosi

Här kan du ladda upp din CV i antingen .doc eller .pdf filformat. Du kan endast ladda upp en fil. Om du vill att meritförteckningen finns på både svenska och finska bör du slå ihop dokumenten.

Liitä ansioluettelosi .doc tai .pdf tiedostona. Voit liittää ainoastaan yhden tiedoston. Jos haluat ansioluettelosi useammalla kielellä, yhdistä ne ensin yhdeksi tiedostoksi.

CV:n ses endast av arrangören. | CV näkyy ainoastaan järjestäjälle.

Ladda upp fotografier | Kuvien lataaminen

 • Den första bilden används automatiskt i Konstrundan-tidningen, så välj den med omsorg.
 • Namnge dina foton (max 255 tecken)
 • Ladda upp max fem foton. Välj fina bilder av bra kvalité, gärna av nyare produktion. Bilderna är det viktigaste verktyget vid kurateringen. Bilden får vara max 2048 pixlar/sida och max 2 Mb stor. Bilden bör vara i .jpg filformat.
 • Ensimmäinen kuva tulee Konstrundan-lehteen, joten valitse se huolella.
 • Nimeä kuvasi (max 255 merkkiä)
 • Lataa enintään viisi kuvaa. Valitse hyvälaatuisia kuvia, mielellään uudesta tuotannosta. Kuvat ovat kuraattorin tärkein työkalu. Kuvan korkeus/leveys maks 2048px ja koko maks 2 Mt. Kuvan on oltava .jpg muodossa.

Foto 1: Till tidningen | Lehteen

Den här bilden kommer att beskäras till en kvadrat för tidningen. | Tämä kuva rajataan neliöksi lehteä varten.

Foto 2: Porträtt / ateljé | Muotokuva/ateljee

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Godkännande | Hyväksyntä

Jag samtycker till att min besökspunkt finns med i det digitala arkivet som är öppet för allmänheten. Jag kontaktar arrangören om jag vill bli borttagen ur arkivet. | Käyntikohteeni saa näkyä avoimessa sähköisessä arkistossa . Otan yhteyttä järjestäjään jos tulevaisuudessa haluan, että käyntikohteeni poistetaan arkistosta.

Om jag blir en av deltagarna i årets Konstrunda förbinder jag mig till att:

 • Aktivt delta i marknadsföringen för och utdelningen av marknadsföringsmaterialet.
 • Att själv finnas till förfogande och att hålla mig till de gemensamma tiderna för öppethållning under Konstrundan och 7-8.9 kl. 11-17.
 • Att använda den gemensamma symbolen för projektet.
 • Att se till att besöksplatsens avtag syns från huvudväg med hjälp av affischer.
 • Att länka till Konstrundans hemsida från min egen hemsida.
 • Att anmäla besökarantalet till arrangörerna redan söndagen den 8.9.
 • Att återlämna de ifyllda lotterilapparna till regionens arrangör senast 15.9.
 • Att fylla i utvärderingsenkäten efter evenemanget, senast den 15.9.

Jos saan osallistua Konstrundaniin, sitoudun seuraavaan:

 • Markkinoimaan tapahtumaa aktiivisesti ja levitän sen markkinointimateriaalia.
 • Olen itse paikalla tapahtuman aikana ja noudatan sovittuja aukioloaikoja 7.-8.9 klo 11-17.
 • Huolehdin, että tieviitoituksesta käyntikohteeseen Konstrundan-julisteilla alkaen päätieltä.
 • Linkittämään omilta kotisivuiltani Konstrundanin kotisivuille.
 • Ilmoittamaan kävijämäärän järjestäjille heti tapahtuman päätyttyä sunnuntaina 8.9.
 • Palauttamaan täytetyt arpalipukkeet järjestäjälle viikon sisällä tapahtumasta viimeistään 15.9.
 • Täyttämään tapahtuman palautelomakkeen viimeistään 15.9.

Förflyttas du inte från blanketten till följande sida har ansökan inte skickats in. Kontrollera att du fyllt i alla obligatoriska fält; de med gul text.

Hakemus ei ole tullut perille jos et siirry lomakesivusta eteenpäin. Tarkista, että olet täyttänyt kaikki pakolliset kentät. Niillä on keltainen teksti.